VZW – Aanmelding

U wilt zich aanmelden voor de “Vereniging tot Bevordering van Protestants-Christelijk Onderwijs te Mechelen v.z.w.” – nummer 0410248335

Hij/Zij heeft kennis genomen van de statuten en betuigt zijn/haar volle instemming met het artikel 6 § 1.

Aanmelding Lid Vzw
Ik wil lid worden als
Bevestiging aanmelding

V.B.P.C.O. v.z.w.
Lakenmakersstraat 158
2800 Mechelen

Uittreksel uit de statuten: Doel, Grondslag

Artikel 6§1
De vereniging neemt als grondslag de bijbel (dit zijn de 66 boeken van het oude en het nieuwe testament) die geheel door God is geïnspireerd en waarin God zichzelf openbaart als onfeilbaar en gezaghebbend voor het handelen van de mens.
Deze grondslag dient als oriëntering voor de inhoud, de werkwijze en de afbakening van haar activiteiten en wordt uitgewerkt in het Charter van de vereniging.