In het kort

Christelijk
Het evangelie van Jezus Christus is de inspiratie van ons onderwijs. Het aanleren van bijbelse waarden en normen en van een christelijk levensstijl zijn eindtermen van ons onderwijs. Dagelijks onderwijs uit de bijbel, maandelijkse vieringen, contacten met actieve christenen en tal van andere activiteiten geven de kinderen de kans om God te leren kennen.

Elk kind is uniek
We willen er alles aan doen dat de kindertijd een leuke, verantwoorde en leerrijke tijd is. Kinderen leren om in groep te functioneren, maar ieder kind is ook uniek. De leerkrachten zijn er om het kind te helpen bij de ontwikkeling van de eigen talenten. Onze kleine school biedt veel mogelijkheden op het vlak van sociale vaardigheden.

Studeren en ervaren
Rekenen, lezen en schrijven leren de leerlingen in de klas. Daarnaast richten we onze blik op de wereld. Aan de hand van thema’s leren we dat de samenleving meer is dan thuis en school. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten op school en we gaan regelmatig op uitstap en op bos- en zeeklas. Vanuit een christelijke wereldvisie ontdekken de kinderen de schepping en de complexe samenleving. Dit alles doen we met het leerplan ZiLL (Zin in Leren, Zin in Leven) . Voor onze lessen levensbeschouwing baseren wij ons op het Leerplan Godsdienst van onze scholengemeenschap.

Goede afspraken maken goede vrienden
Om aangenaam samen te leven, maken we afspraken. Wederzijdse liefde en respect zijn het uitgangspunt. Is er een probleem, dan kunnen we er altijd over praten. Loopt het een keer fout, dan streven we altijd naar vergeving en aanvaarding. Onze school wil een veilige haven zijn voor elk kind.

Rapporten
Periodiek krijgen de leerlingen een attituderapport mee naar huis. Vier maal per jaar kunnen de ouders de vorderingen opvolgen in een uitgebreid vakkenrapport. Indien nodig is er tussentijds contact met ouders.

Erkenning en samenwerking
De WEGwijzer is een erkende school binnen het gesubsidieerd vrij onderwijs. De Onderwijsinspectie waakt samen met het ganse team over het peil van ons onderwijs en geeft raad en bijsturing waar nodig.

De school is aangesloten bij IPCO. Dit is de scholengemeenschap van de Scholen met de Bijbel, vrije protestants-christelijke onderwijsinstellingen voor basisonderwijs, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. IPCO maakt onderdeel uit van OKO (Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers)

Zorg en begeleiding
Binnen de school zijn extra leerkrachten beschikbaar voor kinderen met speciale zorgbehoeften. Dit gebeurt op basis van een door de scholengemeenschap uitgewerkt zorgbeleid. De school werkt ook nauw samen met het CLB. Zij helpen ons met hun specifieke expertise voor preventie, zorg en begeleiding.

Kortom
De jongens en meisjes die aan ons worden toevertrouwd, willen we de WEG wijzen en wijzer maken, om ze na het zesde leerjaar goed voorbereid naar de middelbare school te sturen.

Lees ook:

Heb je nog vragen of wil je eens komen kijken? Neem contact op met de directie